Spillemidler og andre økonomiske støtteordninger

Deler du vår visjon om å skape et sunnere og gladere samfunn? Vil du ha hjelp og rådgivning til å søke støtteordninger for ditt neste prosjekt? Vi hos KOMPAN ønsker å veilede deg i hvordan du kan søke Spillemidler og andre økonomiske støtteordninger til ditt neste idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Hva er spillemidler?

Spillemidlene skal sikre at det vil komme nye idrettsanlegg og rehabilitering av gamle anlegg for å bevare den fysiske aktiviteten i kommunen. Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk tipping, midlene fordeles av kulturdepartementet, og det er fylkeskommunene som behandler søknadene etter at de er kontrollert av den gjeldende kommunen hvor idrettsanlegget eller nærmiljøanlegget skal stå.

Følgende kan søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg:

 • Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, studentsamskipnader m.m.
 • Aksjeselskaper, samvirkefortak, stiftelser og andre sammenslutninger med et idrettslig hovedformål, uten eget økonomisk formål.
 • Borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger)

Hvorfor søke om spillemidler?

Spillemidler kan hjelpe med økonomisk støtte, så dere får mulighet til å utvide det nåværende prosjekt som dere holder på med. En forutsetning for å motta spillemidler er, at prosjektet er fullfinansiert, så ved hjelp av spillemidlene blir det mulig å jobbe videre med prosjektet, enten ved å utvide eller kanskje starte et nytt prosjekt i et annet lokalområde. Med fullfinansiert menes dekning for kostnadene i prosjektet som ikke vil kunne dekkes av et eventuelt tilskudd gjennom Spillemidler4. Det er viktig å ha i mente at søknaden må sendes senest året etter anlegget er ferdigstilt.

Det anbefales å tenke bredt i forhold til brukene; kønn, inkludering, interesser, da spillemidlene fordeles i henhold til den statlig anleggspolitikk. Kontakt gjerne din lokale kommune for mer informasjon.

Hvordan søke om spillemidler?

Vi i Kompan ønsker å hjelpe deg med å forstå og komme igjennom søknadsprosessen for spillemidler. I første omgang er det viktig å finne ut av hva slags type anlegg dere har i tankene, deretter vil vi hjelpe dere med å finne de riktige produktene som er spillemiddelberettiget. Det er i hovedsak eieren av anlegget som må søke om spillemidlene. Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg på veien.

Hva er deadline for å søke om spillemidler?

Alle søknader skal sendes til den kommune, hvor anlegget ligger. Deadlinen for å søke er forskjellig fra kommune til kommune - fra mai til september - så vi anbefaler derfor å kontakte din lokale kommune for mer informasjon. Søknadsprosessen videre ser ut som følgende:

 • 15. januar 2022: Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og sender den videre til fylkeskommunen
 • 15. april 2022: Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknaden
 • Tidlig i mai 2022: Kulturdepartementet fordeler spillermidler til fylkeskommunen
 • 15. juli 2022: Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker.

Bilde til høyre:
Lillestrøm Treningspark, Skedsmo - Finansert med hjelp av Spillemidler og Sparebankstiftelsen DNB4

Spillemidler

Enkle ting å tenke over før man søker om spillemidler

 • Anlegget skal være universelt utformet
 • Anlegget må være en del av den kommunale idrettsplanen
 • Spillemiddelsøker må disponere rett til bruk av grunn
 • Prosjektet må være fullfinansiert (må være dekning for kostnadene som ikke vil kunne dekkes av et eventuelt tilskudd fra Spillemidler)
 • Søknadsfristene varierer fra kommune til kommune, men er som oftest om høsten

Hva er ikke spillemiddelberettiget:

 • Alminnelig lekeplassutstyr
  • Sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus m.mr
 • Personlig utstyr og forbruksmaterialer
  • Baller, racketer m.m

Nedenfor er det presentert et eksempel på et treningsområde laget i samarbeid med KOMPAN Norge. Vi forestiller oss at nærmiljøområdet kan bygges i flere trinn, hvor det første trinet er fullfinansiert og derved spillemiddelberettiget. Der er mulig å søke tilskudd til flere nærmiljøanlegg på samme anleggssted (en søknad for ballbinge og en for treningsområdet m.m). Den økonomiske støtten som kommer inn fra Spillemidler kan hjelpe med å finansiere de videre steg (f.eks. hinderløypen, parkour), som det da også er mulig å søke spillemidler til. NB. Tilskuddet fra spillemidler kan dekke opp til 50% av godkjent kostnad for nærmiljøområdet. De tilskuddsberettigede kostnader for hvert område i anlegget må overstige 50.000 kr (25.000 kr i tilskudd) og opp til 600.000 kr (300.000 kr i tilskudd).

Vi anbefaler å kontakte din lokale kommune innen arbeidet settes igang for å få planen endelig godkjent i forhold til bestemmelsene.

Oversikt klatre

 

tidslinje kort

 

 

MUGA SportClub OutsideBasket 2Hvilke andre økonomiske støtteordninger kan søkes?

Gjelder ditt prosjekt aktivering av barn og unge, Inkludering, å øke sammenhold og aktivering i lokalsamfunnet, eller kanskje noe helt annet? Det kan søkes tilskudd til flere lokale prosjekter. Ta kontakt med oss hvis du trenger sparring til hvilke stiftelser som du kan søke til nettopp ditt prosjekt.

Blant de største stiftelser når det gjelder økonomisk støtte til lokalforeninger og idrettslag er GjensidigStiftelsen, Olav Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen.

GjensidigStiftelsen fokuserer i år på Aktiv fritid for alle, og har søknadsfrist 15. september 2021.

Olav Thon Stiftelsen støtter allmennyttige prosjekter og har søknadsfrist to ganger i året; 31. mars og 30. september.

SparebankStiftelsen er en gruppe av private banker, som støtter lokale prosjekter. Her er det viktig å være oppmerksom på at fristen for innlevering av søknad er forskjellig fra sparebank til sparebank, hvilket også gjelder hvilke prosjekter som kan få tildelt et stipend.

 

 

Bilde til venstre:
Voss Aktivitetspark, Vangsvatnet - Finansiert ved hjelp av SparebankStiftelse6
Les mer om Voss Aktivitetspark her:https://www.kompan.no/voss-aktivitetspark-1

Få rådgivning i dag

Ring til oss på 815 00 702, eller utfyll skjemaet nedenfor, og få personlig veiledning om hvor, når og til hva du kan søke spillemidler, stipender, og andre økonomiske støtteordninger.

 

 

Referanser